Co to jest GMP?

Co to jest GMP?
Good Manufacturing Practices lub GMP to system, który zapewnia, że ​​produkty produkcyjne, takie jak żywność, kosmetyki i produkty farmaceutyczne, są konsekwentnie wytwarzane i kontrolowane zgodnie z ustalonymi standardami jakości.

GMP badają i obejmują każdy aspekt procesu produkcyjnego, aby chronić się przed wszelkimi zagrożeniami, które mogą mieć katastrofalne skutki dla produktów, takimi jak zanieczyszczenie krzyżowe, zafałszowanie i błędne oznakowanie. Wdrożenie GMP może pomóc ograniczyć straty i marnotrawstwo oraz chronić zarówno firmę, jak i konsumenta przed negatywnymi zdarzeniami związanymi z bezpieczeństwem żywności.

Jaka jest różnica między GMP a cGMP?
Dobre Praktyki Wytwarzania (GMP) i aktualne Dobre Praktyki Wytwarzania (cGMP) są w większości przypadków wymienne. GMP to podstawowe rozporządzenie ogłoszone przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) na mocy federalnej ustawy o żywności, lekach i kosmetykach, aby zapewnić, że producenci podejmują proaktywne kroki w celu zagwarantowania, że ​​ich produkty są bezpieczne i skuteczne. Z kolei cGMP został wdrożony przez FDA, aby zapewnić ciągłe doskonalenie podejścia producentów do jakości produktu. Oznacza to nieustanne dążenie do najwyższych dostępnych standardów jakości poprzez stosowanie nowoczesnych systemów i technologii.

Czytaj dalej

Poradnik
Dobrej Praktyki Higienicznej
i Produkcyjnej

Niniejszy dokument stanowi wytyczne dobrej praktyki higienicznej (ang. Good
Hygiene Practice – GHP) i produkcyjnej (ang. Good Manufacturing Practice –
GMP) do stosowania przy produkcji w warunkach domowych środków
spożywczych niezwierzęcego pochodzenia o niskim ryzyku. Poradnik obejmuje
produkcję żywności z wykorzystaniem surowców roślinnych pochodzących
z własnych upraw (pola, ogrodu). Dotyczy on procesu produkcji/przetwarzania
żywności, który odbywa się przy wykorzystaniu sprzętu i urządzeń gospodarstwa
domowego w kuchni domowej z przeznaczeniem do wprowadzenia do obrotu.

Dokument może być również stosowany przez rolników prowadzących działalność
w ramach rolniczego handlu detalicznego. Zasady prowadzenia rolniczego handlu
detalicznego są określone w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie
niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1961) oraz w aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej
ustawy. W szczególności jest to rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozowju Wsi
z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej
w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej
dokumentowania (Dz. U. poz. 2159).

Zgodnie z ustawą rolniczy handel detaliczny to handel detaliczny w rozumieniu art.
3 ust 7 rozporządzenia nr 178/2002, polegający na zbywaniu konsumentowi
finalnemu, o którym mowa w art. 3 ust. 18 rozporządzenia nr 178/2002, żywnosci
pochodzącej z całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu
działającego na rynku spożywczym.

Wymagania higieniczne dla tego typu działalności prowadzonej w kuchni domowej
określone są w rozdziale III załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny
środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319, z późn. zm.), zwanego dalej
„rozporządzeniem nr 852/2004″. Przepisy te zawierają ogólne wymagania dotyczące
tzw. „pomieszczeń używanych głównie, jako prywatne domy mieszkalne, ale gdzie
regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzania do obrotu”.

Spełnienie podstawowych wymagań rozporządzenia nr 852/2004, w tym rozdziału
III załącznika II jest niezbędne dla zachowania higienicznych warunków
przetwórstwa żywności pochodzenia roślinnego. Powyższe przepisy dotyczą
również rolników, którzy wykorzystują prywatne domy mieszkalne do przetwórstwa
surowców z własnego gospodarstwa (owoców, warzyw, zbóż) w celu ich sprzedaży.

Aby zapewnić produkcję bezpiecznej żywności w warunkach domowych, konieczne

jest zrozumienie istoty ryzyka związanego z tym przedsięwzięciem oraz poznanie

sposobów jego kontrolowania. Dlatego też, przed rozpoczęciem

produkcji/przetwarzania żywności, należy spełnić podstawowe warunki higieniczne,

4

jak również przewidzieć występowanie potencjalnych nieprawidłowości oraz

wdrożyć sposoby zapobiegania tym nieprawidłowościom.

W związku z powyższym, aby ułatwić podjęcie tego typu działalności w warunkach

domowych przedmiotowy poradnik zawiera wykaz możliwych nieprawidłowości

oraz działania, które należy podjąć, aby zapobiec ich występowaniu.

Dokument ten nie stanowi prawa, a jest jedynie materiałem pomocniczym we

wdrożeniu podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa żywności.

Wytyczne niniejsze zostały opracowane w oparciu o poradnik wydany przez

Urząd Bezpieczeństwa Żywności w Irlandii (Food Safety Authority of Ireland)

pt. „Guide to Good Hygiene Practice”.

Część II poradnika – „Informacje praktyczne” zawiera najważniejsze pojęcia

oraz pytania mające za zadanie sprawdzić stopień opanowania wiedzy na temat

treści zawartych w poradniku. Została ona opracowana przez Panią dr hab. inż

Joannę Trafiałek – adiunkta i kierownika studiów podyplomowych na

Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW.

opisy produktów

Grupy produktów wyróżnione w kawiarni podzielone na dwie grupy:

  1. Wyroby podlegające chłodniczemu przechowywaniu. Po przygotowaniu schładzane są w lodówce i sprzedawane na zimno.

Torty i wszystkie rodzaje produktów deserowych. Składają się one z ciasta biszkoptowego i kremów, które zostały szczegółowo przeanalizowane pod kątem zagrożeń. Produkty te schładzane są w lodówce do temperatury poniżej 5°C. Lody dostarczane w kuwetach, przechowywane są w temp. Do 3°C.

  • Wyroby nie podlegające chłodniczemu przechowywaniu. Po przygotowaniu, do czasu wydania klientowi przechowywane są w wyznaczonym miejscu pracowni w pokojowej temperaturze (suche ciastka, słodkie bułki, pączki, ciastka suche, różnego rodzaju ciasta).

Wyroby wytwarzane w zakładzie spełniają wymagania Norm Polskich.

Wytwarzane wyroby przeznaczone są do bezpośredniego spożycia przez wszystkie wiekowe grupy konsumentów.

Specyfikacje surowców oraz dodatków są zgodne z wymaganiami opisanymi w podręcznikach towaroznawstwa dla branży cukierniczej i piekarskiej.

podstawa prawna haccp

Ustawą obowiązującą w chwili opracowania tej Księgi jest ustawa z dnia 25.08.2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225) wraz z późniejszymi zmianami – aktualny tekst ujednolicony(Dz.U. 2020 poz. 2021), która określa wymagania i procedury niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia zgodnie z przepisami Rozporządzenia nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z późn. zm., ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury bezpieczeństwa żywności.

Ustawa reguluje zagadnienia bezpieczeństwa żywności produkowanej i wprowadzanej do obrotu oraz bezpieczeństwa żywienia, umożliwiając właściwe stosowanie 25 rozporządzeń Wspólnoty Europejskiej, a w szczególności:

– nr 852/2004/WE z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie higieny środków spożywczych

– nr 882/2004/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt.

– nr 1935/2004/WE z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

– nr 1169/2011/WE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności

Ustawa wdraża dyrektywy Wspólnoty Europejskiej wraz z aktualnymi zmianami. Regulacje szczegółowe dyrektyw zostaną wdrożone w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy. Dotychczasowe rozporządzenia wykonawcze do uchylonej ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia zachowują moc do czasu wydania nowych rozporządzeń wykonawczych do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

haccp sklep spożywczy pdf – sklep haccp


haccp sklep spożywczy pdf to wymagane dokumenty prawnie przez sanepid, które są sprawdzane podczas kontroli urzędowej. Każdy właściciel sklepu spożywczego powinien przygotować haccp sklep spożywczy pdf i dać kontrolującemu urzędnikowi do wglądu podczas wizyty. Przedsiębiorcy mogą samodzielnie przygotować wszystkie dokumenty
haccp sklep spożywczy pdf jednakże wymagają one poświęcenia dużej ilości czasu na co nie zawsze każdy ma czas. Gorąco zachęcamy do kupowania gotowych ksiąg haccp w sklepie z wzorcowymi dokumentacjami, które zostały przygotowane przez specjalistów. Dzięki niemu właściciel sklepu spożywczego zaoszczędzi mnóstwo czasu.

haccp sklep spożywczy pdf

Każdy sklep spożywczy powinien wdrożyć haccp sklep spożywczy pdf, co jest wymagane przez sanepid i prawo unijne. HACCP to analiza zagrożeń i wyznaczenie CCP, które są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa oferowanych w sklepie spożywczym produktów. haccp sklep spożywczy pdf można opracować samodzielnie lub zlecić to specjalistycznej firmie haccp, która na co dzień zajmuje się przygotowywaniem i opracowywaniem haccp sklep spożywczy pdf. Opisane dokumenty można zakupić w postaci wzoru, który znaleźć można w sklepie internetowym. Taki gotowy wzór haccp sklep spożywczy pdf można szybko uzupełnić i spełnić wymogi to prowadzenia działalności sklepu spożywczego na terenie unii europejskiej.

inspekcje dobra praktyka higieniczne

Kto i w jakim zakresie sprawuje nadzór nad prawidłowością produktów spożywczych?
Rola organów urzędowej kontroli żywności jest bardzo ważna w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania systemów bezpieczeństwa żywności. Jednostki urzędowe kontrolują czy wymogi prawa żywnościowego są wypełniane, dokonują weryfikacji prawidłowości funkcjonowania kontroli, a wcielając swoje kompetencje zarządzają ryzykiem.
Instytucje urzędowego sprawowania kontroli uczestniczą w systemie wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych.
1. Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS)
Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:
higieny środowiska;••
higieny pracy w zakładach pracy;••
higieny radiacyjnej;••
higieny procesów nauczania i wychowania;••
higieny wypoczynku i rekreacji;••
zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku;••
higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz ••pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

2. Inspekcja Weterynaryjna (IW)
Inspekcja realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego celem zapewnienia ochrony zdrowia konsumenta.
7
Inspekcja wykonuje swoje zadania poprzez:
zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych;••
monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobo••twórczych;
badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego;••
przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli granicznej;••
sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzę••cego; wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.
Ponad to Inspekcja Weterynaryjna odpowiada za przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz paszach od organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w zakresie kompetencji tych inspekcji, oraz od organów Inspekcji Handlowej o niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym produktem żywnościowym lub paszą, a następnie przekazywanie tych informacji do kierującego siecią systemu RASFF1.

3. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS)
Do zadań IJHARS należy:
kontrola i nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w pro••dukcji i obrocie (imporcie i eksporcie);
powiadamianie podpunktu krajowego punktu kontaktowego w ramach sieci ••systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (systemu RASFF) o podjętych decyzjach dotyczących niebezpiecznych artykułów rolno-spożywczych;
kontrola artykułów rolno-spożywczych posiadających zarejestrowane, na pod••stawie odrębnych przepisów, chronione oznaczenia geograficzne, oznaczenia pochodzenia albo świadectwa dla artykułów rolno-spożywczych o szczególnym charakterze oraz współpraca z jednostkami sprawującymi taką kontrolę w innych państwach;
współpraca z właściwymi organami administracji rządowej w województwie, ••organami innych inspekcji, urzędami celnymi, Policją, jednostkami samorządu terytorialnego oraz państwowymi jednostkami organizacyjnymi realizującymi politykę rolną państwa;
współpraca lub uczestnictwo w międzynarodowych organizacjach zajmujących ••się jakością handlową artykułów rolno-spożywczych oraz międzynarodowym obrotem artykułami rolno-spożywczymi;

haccp w gastronomii wzór

W gastronomii obligatoryjne jest wdrożenie systemu HACCP, który jest systemem utrzymania jakości bezpieczeństwa żywności. Dlatego każdy właściciel restauracji / gastronomii powinien przeprowadzić analizę zagrożeń i zdefiniować ccp w swoim zakładzie. Najkrócej mówiąc powinien stworzyć haccp w gastronomii wzór, który może zakupić w sklepie internetowym. haccp w gastronomii wzór jest to wymagany przez sanepid dokument. Dzięki temu, że zakupić można haccp w gastronomii wzór, to właściciel restauracji może zaoszczędzić dużo czasu. haccp w gastronomii wzór opracowany został przez specjalistów haccp i dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej w skrócie GHP i GMP.

BEZPIECZEŃSTWO I NADZÓR NAD ŻYWNOŚCIĄ

Podstawy regulacji prawnych związanych z jakością i bezpieczeństwem żywności stanowią wymogi krajowe i Unii Podstawy regulacji prawnych związanych z jakością i bezpieczeństwem żywności stanowią wymogi krajowe i Unii Europejskiej. Określają zakres działania sektora rolno-spożywczego w UE od uprawy roślin i hodowli zwierząt, przez przetwórstwo, opakowania, materiały pomocnicze kończąc na dystrybucji artykułów rolno-spożywczych, obejmują tym samym łańcuch żywnościowy „od pola do stołu”.
Bezpieczeństwo żywności to kwesta bezsporna – zatem jakość jako pewny składnik staje się standardem, regułą, która jest decyzyjną co do wartości ostatecznej żywności, dostępności i ceny jaką może zapłacić konsument. Jakość to bardzo tendencyjne pojęcie, a jego interpretacja zależy od indywidualnych odczuć i tak każdy ocenia produkt pod względem jego doskonałości tzn.: smaku, barwy, tekstury, wartości żywieniowej i wygody przygotowania do spożycia.
Produkt końcowy jest finałem działań dobrej praktyki rolniczej, dobrych praktyk przetwórstwa, przechowywania i dystrybucji. Coraz większe wymogi i obostrzenia wynikające z regulacji prawnych oraz mechanizmów rynkowych dają w konsekwencji postęp poprzez ciągłe doskonalenie jakości i bezpieczeństwa produktów.

dokumentacja haccp wzory pdf

Od wejścia Polski do Unii Europejskiej na polskie firmy z branży spożywczej zostało nałożone wiele obowiązków. Jednym z nich jest prowadzenie systemu HACCP a w związku z tym należyte prowadzenie tej dokumentacji i właściwe przeprowadzenie analizy zagrożeń z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności, która jest w danej firmie produkowana, magazynowana lub sprzedawana. O ile duże firmy bez problemu sobie radzą z system haccp o tyle małe firmy mają z tym problem. Związane jest to z ograniczonymi zasobami ludzkimi. Rozwiązaniem są tutaj dokumentacja haccp wzory pdf, dzięki którym można szybko i sprawnie wdrożyć system haccp w swojej firmie.