II. Program badania wody

dobra praktyka higienicznaNależy przygotować plan ujęć wody w formie graficznej. W planie powinny być zaznaczona instalacja wody technologicznej, technicznej, pary (jeżeli taka istnieje) i prawidłowo je oznakować.

Opisać procedurę badania wody uwzględniając harmonogram badania wody i zapisy wyników badania oraz postępowanie awaryjne w przypadku, np. stwierdzenia niewłaściwej jakości wody.