Archiwum kategorii: Dobra Praktyka Higieniczna

Szkolenie GMP/GHP

Szkolenia pracowników produkcyjnych są niezwykle ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności. Podczas szkoleń, personel powinien być uświadamiany na temat Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) oraz wprowadzenia systemu HACCP. Wszyscy pracownicy, którzy biorą udział w produkcji żywności, powinni być nadzorowani, instruowani i szkoleni w zakresie przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa odpowiednio do wykonywanej pracy.

Szkolenia powinny być zorganizowane w grupach, w zależności od zajmowanych stanowisk i różnić się pod względem treści i zakresu. Kierownictwo i pracownicy średniego szczebla powinni otrzymać szkolenia o najszerszym zakresie, w tym aspekty kontroli krytycznych punktów kontrolnych, zapewnienia higieny i bezpieczeństwa produkcji oraz zasad wdrożonego systemu HACCP.

Czytaj dalej

Dobra Praktyka Higieniczna i Produkcyjna GHP i GMP

Zasady GMP/GHP (Dobra Praktyka Produkcyjna/ Dobra Praktyka Higieniczna) są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności, której spożywamy. Kodeksy te opisują wytyczne dotyczące procesów produkcyjnych, sprzętu i infrastruktury, personelu oraz higieny, a także sposobów przetwarzania, przechowywania i dystrybucji żywności. Ich przestrzeganie pozwala na minimalizowanie ryzyka zanieczyszczenia i zepsucia produktów, a co za tym idzie, zapewnia zdrowie i dobre samopoczucie konsumentów.

Czytaj dalej

Biznesplan mała gastronomia

  1.   O K R E Ś L E N I E    P R Z E D M I O T U   I   O G Ó L N A 

C H A R A K T E R Y S T Y K A     P R Z E D S I Ę W Z I Ę C I A

  1. . Opis działalności przedsięwzięcia i forma prawna

Spółka będzie prowadziła działalność polegającą na świadczeniu usług gastronomicznych (prowadzenie restauracji, sklepu garmażeryjnego) i rozrywkowych (klub bilardowy).

Działalność gospodarcza będzie prowadzona w formie spółki cywilnej. Spółka ta zostanie założona zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Handlowym. W tym celu należy dokonać niezbędnych formalności. Przepisy określają, że do  powstania spółki niezbędne jest zawarcie umowy spółki.  Spółka nasza  będzie się  składała z trzech wspólników. Firma spółki będzie brzmiała:  „ 4U s.j.”.

Wkłady wniesione do spółki przez wspólnika X to:  wkład  pieniężnymi   w kwocie 31500 zł,   oraz wkład  niepieniężny  w  postaci drukarki  atramentowej  o  wartości  1200 zł  i  wieży   z  głośnikami  o  wartości 1000zl.

Wkłady  wniesione  do  spółki  przez wspólnika  Y  to:  wkład  pieniężny  w     kwocie 31500 zł,  oraz wkład niepieniężny  w  postaci samochodu dostawczego Mercedes Bus 207 o wartości 50000 zł.

Wkłady wniesione  do  spółki  przez wspólnika  Z  to:  wkład  pieniężny  w      kwocie 31500 oraz wkład niepieniężny w postaci komputera o wartości 6000 zł.

Przewidujemy, że łączne wkłady wyniosą  152700 zł.

Czas trwania spółki będzie  nieograniczony. Sposób rozwiązania spółki reguluje umowa spółki. Siedziba naszej spółki będzie umiejscowiona przy ul. ABC 14. Lokal o pow. 400 m2 będzie wynajmowany na podstawie umowy najmu pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „4U” reprezentowaną przez kierownika a wspólników X, Y, Z.

Spółka jawna jest to najprostsza ze spółek w związku z czym jej prowadzenie nie sprawia trudności rozpoczynającym działalność gospodarczą. W Polsce jest najpopularniejszą formą dla prowadzenia małego biznesu. Przy niewielkiej ilości wspólników nie ma potrzeby budowania skomplikowanej struktury przedsiębiorstwa. Spółka jawna nie ma osobowości prawnej ani odrębnego majątku w związku z tym wspólnicy odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem, zmusza ich to do wzajemnego zaufania i prowadzenia z należytą starannością spraw spółki. Rejestracja spółki jest prosta i nieskomplikowana, rozpoczęcie działalności nie stwarza większych trudności.

1.2. Termin realizacji przedsięwzięcia.

Spółka między Agnieszką P., Dagmarą B. i Justyną D. została zapoczątkowana podpisaniem umowy spółki 29.03.2003 roku. Przewidywany termin realizacji…………….

1.3. Stan docelowy.

W ramach s.j. ”4U” planujemy rozwinąć skalę prowadzonej działalności gospodarczej tzn. oprócz restauracji, sklepu i klubu bilardowego uruchomić zakład przetwórczy. Przewidujemy także w przypadku powodzenia naszego przedsięwzięcia rozwijać sieć podobnych lokali oraz podnosić standard już istniejących.

Dokonana została analiza rynku przedstawiona w punkcie 2.2. Na jej podstawie określony został idealny odbiorca usług s.j. „4U”.

Wzorem idealnego klienta dla restauracji jest osoba samotna, najlepiej pracująca zawodowo (nie mająca czasu na przygotowanie posiłku), o przeciętnych bądź wysokich dochodach.

Za dobrego konsumenta uznajemy także rodzinę 3-4-5 osobową wykupującą miesięczne abonamenty na posiłki.

Za pożądanych odbiorców produktów ze sklepu garmażeryjnego uważa się osoby kupujące chętnie wyroby gotowe do odgrzania w domu, jak również stołówki przyzakładowe, wojskowe, szkolne oraz bufety i sklepy osiedlowe.

Klientami klubu bilardowego będą osoby młode (uczniowie, studenci) bądź osoby w średnim wieku lubiące rozrywkę.

Czytaj dalej

GHP – Good Hygienic Practice

GHP – Good Hygienic Practice

W świetle polskich przepisów prawnych od 1 maja 2004 r. wszystkie firmy (bez względu na ich wielkość) zajmujące się produkcją i wprowadzaniem do obrotu żywności, zobligowane są do rozpoczęcia procesu wdrażania zasad systemu HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point – Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontroli).

Podstawę do wdrażania systemu HACCP w każdej firmie stanowią Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP – Good Hygienic Practice), to znaczy działania, które muszą być podjęte i warunki higieniczne, które muszą być spełnione i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu żywnością, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.

Każde przedsiębiorstwo z branży spożywczej zobowiązane jest do opracowania i wdrożenia własnego zakładowego programu lub instrukcji Dobrej Praktyki Higienicznej. Program ten winien uwzględniać strukturę organizacyjną oraz specyfikę działalności danego zakładu. Wszystkie stosowane metody pracy oraz zalecenia dotyczące higieny powinny być opisane za pomocą odpowiednich procedur bądź instrukcji, które uwzględniają szczegółowe wymagania, jakie powinny być spełnione.

Dobra Praktyka Higieniczna ma na celu uporządkowanie wszelkich spraw związanych z aspektami dotyczącymi higieny w zakładach, toteż jej wymogi uznawane są często za swego rodzaju Program Stanowiący Warunki Wstępne i traktowane są jako „fundamenty” systemu HACCP.

Zaleca się, aby procedury i instrukcje dotyczące GHP były znane i przestrzegane przez wszystkich pracowników firmy. Szczególne znaczenie ma tu postawa kierownictwa; jego zaangażowanie winno być oficjalnie przedstawione całej załodze. Rola kierownictwa to przede wszystkim zmiana mentalności pracowników poprzez dawanie dobrego przykładu oraz stwarzanie warunków do podnoszenia wiedzy z zakresu praktycznej realizacji Zasad Dobrej Praktyki Higienicznej.

Czytaj dalej

Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej

1. Wstęp

Utrzymywanie wysokiego poziomu czystości i higieny jest podstawowym obowiązkiem osób zatrudnionych przy przygotowaniu posiłków w żywieniu zbiorowym. Każdy pracownik powinien znać i stosować zasady bezpiecznego przygotowywania żywności. Niniejsza instrukcja stanowi zbiór podstawowych reguł mających zastosowanie w utrzymywaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Może stanowić również materiał do szkolenia personelu zatrudnionego przy przygotowywaniu żywności.

Czytaj dalej

Procesy mycia i dezynfekcji

Po zakończeniu pracy lub po każdej zmianie w zakładzie przeprowadza się sprzątanie, podczas którego usuwane są z powierzchni podłóg, blatów oraz maszyn i urządzeń pozostałości po bie­żącej produkcji oraz nagromadzony brud, który stanowi doskonałe warunki dla rozwoju mikro­flory i tym samym, stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa i jakości produktu końcowego.

Czytaj dalej

Maszyny i urządzenia GMP/GHP

Podczas prowadzenia procesów technologicznych żywność może ulec zanieczyszczeniu ze strony otaczającego środowiska. Odpowiednie wyposażenie pomieszczeń w sprzęt i urządzenia, czystość i stan techniczny linii produkcyjnych, użycie właściwych materiałów konstrukcyjnych i wykończe­niowych, a także stosowane systemy wentylacji, klimatyzacji itp., w znacznym stopniu decydują o higienie produkcji, a tym samym bezpieczeństwie i jakości zdrowotnej gotowych wyrobów. Skażenia żywności podczas jej produkcji i/lub przygotowywania mają swoją przyczynę najczę­ściej w złym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym pomieszczeń, wadliwym funkcjono­waniu maszyn i urządzeń lub w niewłaściwie prowadzonym procesie ich mycia i dezynfekcji. Substancje pochodzące z materiałów konstrukcyjnych maszyn, opakowań, a także środki myją­ce i dezynfekujące, osady tworzone na powierzchniach roboczych mogą prowadzić do skażenia żywności i stwarzać zagrożenie dla jej konsumenta.

Czytaj dalej

UKŁAD FUNKCJONALNY ZAKŁADU

Układ funkcjonalny zakładu to przestrzenne powiązanie ze sobą pomieszczeń. Powinny być w nim wyraźnie wydzielone pomieszczenia lub zespoły pomieszczeń powiązane ze sobą funkcjo­nalnie i spełniające określone zadania dotyczące np.: dostawy surowców, produkcji wyrobów, ich dystrybucji, transportu wewnętrznego, przemieszczania pracowników itp. Proces technolo­giczny i wszystkie działania z nim związane powinny przebiegać w sposób możliwie prostoliniowy.

Czytaj dalej

LOKALIZACJA, OTOCZENIE I INFRASTRUKTURA ZAKŁADU

Przed podjęciem decyzji o lokalizacji zakładu produkcji, przetwórstwa lub obrotu żywnością należy wziąć pod uwagę potencjalne źródła zanieczyszczeń (jak np. kurz, zapachy, dym, zanie­czyszczenia wynikające z działalności przemysłowej, składowiska odpadów itp.), jak również efektywność zabezpieczenia przed tymi zanieczyszczeniami.

Czytaj dalej