Archiwum kategorii: Good Manufacturing Practice

Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej

1. Wstęp

Utrzymywanie wysokiego poziomu czystości i higieny jest podstawowym obowiązkiem osób zatrudnionych przy przygotowaniu posiłków w żywieniu zbiorowym. Każdy pracownik powinien znać i stosować zasady bezpiecznego przygotowywania żywności. Niniejsza instrukcja stanowi zbiór podstawowych reguł mających zastosowanie w utrzymywaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Może stanowić również materiał do szkolenia personelu zatrudnionego przy przygotowywaniu żywności.

Czytaj dalej

LOKALIZACJA, OTOCZENIE I INFRASTRUKTURA ZAKŁADU

Przed podjęciem decyzji o lokalizacji zakładu produkcji, przetwórstwa lub obrotu żywnością należy wziąć pod uwagę potencjalne źródła zanieczyszczeń (jak np. kurz, zapachy, dym, zanie­czyszczenia wynikające z działalności przemysłowej, składowiska odpadów itp.), jak również efektywność zabezpieczenia przed tymi zanieczyszczeniami.

Czytaj dalej

Co to jest GMP?

Co to jest GMP?
Good Manufacturing Practices lub GMP to system, który zapewnia, że ​​produkty produkcyjne, takie jak żywność, kosmetyki i produkty farmaceutyczne, są konsekwentnie wytwarzane i kontrolowane zgodnie z ustalonymi standardami jakości.

GMP badają i obejmują każdy aspekt procesu produkcyjnego, aby chronić się przed wszelkimi zagrożeniami, które mogą mieć katastrofalne skutki dla produktów, takimi jak zanieczyszczenie krzyżowe, zafałszowanie i błędne oznakowanie. Wdrożenie GMP może pomóc ograniczyć straty i marnotrawstwo oraz chronić zarówno firmę, jak i konsumenta przed negatywnymi zdarzeniami związanymi z bezpieczeństwem żywności.

Jaka jest różnica między GMP a cGMP?
Dobre Praktyki Wytwarzania (GMP) i aktualne Dobre Praktyki Wytwarzania (cGMP) są w większości przypadków wymienne. GMP to podstawowe rozporządzenie ogłoszone przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) na mocy federalnej ustawy o żywności, lekach i kosmetykach, aby zapewnić, że producenci podejmują proaktywne kroki w celu zagwarantowania, że ​​ich produkty są bezpieczne i skuteczne. Z kolei cGMP został wdrożony przez FDA, aby zapewnić ciągłe doskonalenie podejścia producentów do jakości produktu. Oznacza to nieustanne dążenie do najwyższych dostępnych standardów jakości poprzez stosowanie nowoczesnych systemów i technologii.

Czytaj dalej

opisy produktów

Grupy produktów wyróżnione w kawiarni podzielone na dwie grupy:

 1. Wyroby podlegające chłodniczemu przechowywaniu. Po przygotowaniu schładzane są w lodówce i sprzedawane na zimno.

Torty i wszystkie rodzaje produktów deserowych. Składają się one z ciasta biszkoptowego i kremów, które zostały szczegółowo przeanalizowane pod kątem zagrożeń. Produkty te schładzane są w lodówce do temperatury poniżej 5°C. Lody dostarczane w kuwetach, przechowywane są w temp. Do 3°C.

 • Wyroby nie podlegające chłodniczemu przechowywaniu. Po przygotowaniu, do czasu wydania klientowi przechowywane są w wyznaczonym miejscu pracowni w pokojowej temperaturze (suche ciastka, słodkie bułki, pączki, ciastka suche, różnego rodzaju ciasta).

Wyroby wytwarzane w zakładzie spełniają wymagania Norm Polskich.

Wytwarzane wyroby przeznaczone są do bezpośredniego spożycia przez wszystkie wiekowe grupy konsumentów.

Specyfikacje surowców oraz dodatków są zgodne z wymaganiami opisanymi w podręcznikach towaroznawstwa dla branży cukierniczej i piekarskiej.

inspekcje dobra praktyka higieniczne

Kto i w jakim zakresie sprawuje nadzór nad prawidłowością produktów spożywczych?
Rola organów urzędowej kontroli żywności jest bardzo ważna w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania systemów bezpieczeństwa żywności. Jednostki urzędowe kontrolują czy wymogi prawa żywnościowego są wypełniane, dokonują weryfikacji prawidłowości funkcjonowania kontroli, a wcielając swoje kompetencje zarządzają ryzykiem.
Instytucje urzędowego sprawowania kontroli uczestniczą w systemie wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych.
1. Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS)
Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:
higieny środowiska;••
higieny pracy w zakładach pracy;••
higieny radiacyjnej;••
higieny procesów nauczania i wychowania;••
higieny wypoczynku i rekreacji;••
zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku;••
higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz ••pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

2. Inspekcja Weterynaryjna (IW)
Inspekcja realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego celem zapewnienia ochrony zdrowia konsumenta.
7
Inspekcja wykonuje swoje zadania poprzez:
zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych;••
monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobo••twórczych;
badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego;••
przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli granicznej;••
sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzę••cego; wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.
Ponad to Inspekcja Weterynaryjna odpowiada za przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz paszach od organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w zakresie kompetencji tych inspekcji, oraz od organów Inspekcji Handlowej o niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym produktem żywnościowym lub paszą, a następnie przekazywanie tych informacji do kierującego siecią systemu RASFF1.

3. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS)
Do zadań IJHARS należy:
kontrola i nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w pro••dukcji i obrocie (imporcie i eksporcie);
powiadamianie podpunktu krajowego punktu kontaktowego w ramach sieci ••systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (systemu RASFF) o podjętych decyzjach dotyczących niebezpiecznych artykułów rolno-spożywczych;
kontrola artykułów rolno-spożywczych posiadających zarejestrowane, na pod••stawie odrębnych przepisów, chronione oznaczenia geograficzne, oznaczenia pochodzenia albo świadectwa dla artykułów rolno-spożywczych o szczególnym charakterze oraz współpraca z jednostkami sprawującymi taką kontrolę w innych państwach;
współpraca z właściwymi organami administracji rządowej w województwie, ••organami innych inspekcji, urzędami celnymi, Policją, jednostkami samorządu terytorialnego oraz państwowymi jednostkami organizacyjnymi realizującymi politykę rolną państwa;
współpraca lub uczestnictwo w międzynarodowych organizacjach zajmujących ••się jakością handlową artykułów rolno-spożywczych oraz międzynarodowym obrotem artykułami rolno-spożywczymi;

BEZPIECZEŃSTWO I NADZÓR NAD ŻYWNOŚCIĄ

Podstawy regulacji prawnych związanych z jakością i bezpieczeństwem żywności stanowią wymogi krajowe i Unii Podstawy regulacji prawnych związanych z jakością i bezpieczeństwem żywności stanowią wymogi krajowe i Unii Europejskiej. Określają zakres działania sektora rolno-spożywczego w UE od uprawy roślin i hodowli zwierząt, przez przetwórstwo, opakowania, materiały pomocnicze kończąc na dystrybucji artykułów rolno-spożywczych, obejmują tym samym łańcuch żywnościowy „od pola do stołu”.
Bezpieczeństwo żywności to kwesta bezsporna – zatem jakość jako pewny składnik staje się standardem, regułą, która jest decyzyjną co do wartości ostatecznej żywności, dostępności i ceny jaką może zapłacić konsument. Jakość to bardzo tendencyjne pojęcie, a jego interpretacja zależy od indywidualnych odczuć i tak każdy ocenia produkt pod względem jego doskonałości tzn.: smaku, barwy, tekstury, wartości żywieniowej i wygody przygotowania do spożycia.
Produkt końcowy jest finałem działań dobrej praktyki rolniczej, dobrych praktyk przetwórstwa, przechowywania i dystrybucji. Coraz większe wymogi i obostrzenia wynikające z regulacji prawnych oraz mechanizmów rynkowych dają w konsekwencji postęp poprzez ciągłe doskonalenie jakości i bezpieczeństwa produktów.

Jakie są zależności pomiędzy GMP a GHP?

Zależności pomiędzy GMP a GHP

Zasady GMP podkreślają zachowanie odpowiednich warunków organizacyjno-technicznych oraz higienicznych w procesie produkcji żywności oraz uwzględniają stan zdrowia pracowników.

Wymagania GMP obejmują takie elementy GHP, jak:

 • przeciwdziałanie dostania się do przedsiębiorstwa z zewnątrz owadów, ptaków itp.,
 • prawidłowe magazynowanie produktów spożywczych oraz materiałów i surowców wykorzystywanych do ich produkcji,
 • odpowiednie rozmieszczenie maszyn i urządzeń,
 • prawidłowe oświetlenie i wentylację zakładu,
 • utrzymanie tak zakładu, jak i maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym,
 • gospodarka wodno-ściekowa,
 • procedury mycia i dezynfekcji,
 • kontrolę zdrowotną i higieniczną pracowników, tak by nie stali się oni źródłem zagrożeń produktów spożywczych.

Czego w ujęciu ogólnym dotyczą wymagania GMP/GHP?

 • zdefiniowania, opisania i sprawdzenia wszystkich procesów produkcyjnych pod kątem zapewnienia właściwej jakości wytwarzanego produktu,
 • zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanego personelu, właściwie przystosowanych pomieszczeń oraz należytego stanu technicznego maszyn i urządzeń,
 • zapewnienia odpowiednich warunków magazynowania i transportu,
 • zidentyfikowania punktów krytycznych procesu produkcyjnego (realizowane w przedsiębiorstwie przez system HACCP),
 • udokumentowania przebiegu procesu w formie właściwych procedur i instrukcji,
 • utworzenia w przedsiębiorstwie systemu rozpatrywania reklamacji, wraz z działaniami zapobiegawczymi i naprawczymi.

Czy wiesz, jakie szczegółowe obszary obejmuje GMP/GHP ?

Obszary GMPObszary GHP
zarządzanie jakościąhigiena osobista personelu
budynki i otoczenieprocesy mycia i dezynfekcji
surowce i materiałyzaopatrzenie w wodę
maszyny i urządzeniausuwanie ścieków i odpadów
personel i gościekontrola obecności szkodników
pomieszczenia socjalnestan zdrowia personelu i badania medyczne
przechowywanie i magazynowanie,kwalifikacje i szkolenia pracowników
dystrybucja i transportlaboratorium

GMP/GHP podstawą systemu HACCP

Dobre Praktyki Higieniczne i Produkcyjne są podstawą do wdrożenia systemu HACCP. Nie można rozpocząć wdrożenia HACCP gdy w zakładzie nie ma opracowanych instrukcji GMP/GHP. Wspomniane instrukcje powinny zawierać Plany Higieny Zakładu jak i zasady zachowania higieny dla pracowników. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia zachowania podstawowego bezpieczeństwa żywności. System HACCP jest uzupełnieniem w zakładzie i dalszym krokiem, który ma zwiększyć to bezpieczeństwo. Gdy w zakładzie są ustalone normy higieny w instrukcjach gmp/ghp przeprowadza się analizę zagrożeń\, które występują lub mogą wystąpić w wyniku działalności zakładu.

Higiena pracy w gastronomii

Mnóstwo ludzi spożywa posiłki poza domem w lokalach małej gastronomii oraz w hotelowych restauracjach. Jako klienci chcemy mieć zawsze pewność, że podawane w tych miejscach posiłki są smaczne oraz przygotowane w należyty sposób. Stąd też higiena pracy w gastronomii – dobra praktyka higieniczna to naprawdę istotny element, bo nierzadko wpływa na dalsze losy danego lokalu. Zabrudzone naczynia, stoły bądź też wychodzący z kuchni karaluch to informacje, które bardzo szybko zostaną przekazane dalej przez dotychczasowych gości. Nie chcąc zatem dopuścić do utraty klientów oraz przypięcia swojemu lokalowi łatki niechlujnego przybytku trzeba zawczasu wpoić pracownikom zasady czystości. Higiena pracy w gastronomii – dobra praktyka higieniczna to z pewnością umiejętna selekcja stosowanych środków czystości oraz bieżące podnoszenie świadomości zatrudnionej kadry w kwestii higieny.

W lokalach gastronomicznych zamiast preparatów chemii gospodarczej powinno się stosować środki czystości dedykowane do wspomnianych miejsc. Bezwzględnie należy wpajać pracownikom  gastronomii, że higiena pracy w gastronomii (Dobra Praktyka Higieniczna) obejmuje też o higienę osobistą. Właśnie z tego powodu należy w toaletach pracowniczych montować dozowniki na mydła w płynie oraz te do ręczników papierowych. Pamiętając o tych wszystkich detalach nasz obiekt nigdy nie będzie miał kłopotów z Sanepidem.

Dobra Praktyka Higieniczna – obowiązek pracodawcy

Dobra Praktyka Higieniczna to podstawowa do produkcji żywności bezpiecznej dla zdrowia konsumentów. Każdy właściciel firmy z branży spożywczej powinien dołożyć wszelkich starań, żeby spełnić wszystkie założenia dobrej praktyki higienicznej. Oprócz tego, że dzięki spełnieniu wymagań GMP/GHP będzie pewny że artykułu spożywcze wychodzące z zakładu nie spowodują żadnych zatruć pokarmowych, to spełni on wymagania sanepidu. Żeby Dobra Praktyka Higieniczna funkcjonowała w zakładzie, trzeba dołożyć wszelkich starań żeby zaznajomić się z wymaganiami Kodeksu Żywnościowego – są tam opisane podstawowe zasady minimum sanitarnego, na którym powinno opierać się każde przedsiębiorstwo funkcjonujące w branży spożywczej. Na Dobrą Praktykę Higieniczną składają się instrukcje GMP/GHP, które są niezbędne do wdrożenia systemu HACCP. Zachęcamy wszystkich do zaznajomienia się z rozporządzeniami opisującymi wymagania higienicznymi na rynku żywnościowym i stosowania się do nich. Tylko wtedy można wytwarzać wysokiej jakości i bezpieczną żywność. Bez spełnienia podstawowych wymogów związanych z dobrą praktyką higieniczną i produkcyjną, przedsiębiorca naraża się na sankcje ze strony sanepidu i skargi ze strony konsumentów.