Dobra Praktyka Higieniczna i Produkcyjna

Dobra Praktyka Higieniczna (ang. Good Hygienic Practice, GHP) to działania, które muszą być podjęte, i warunki higieniczne które muszą być spełnione  na wszystkich etapach produkcji i obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.

Dobra Praktyka Produkcyjna (ang. Good Manufacturing Practice, GMP) to działania, które muszą być podjęte, i warunki, które muszą być spełnione, aby produkcja żywności odbywała się w sposób zapewniający jej właściwość jakość zdrowotną, zgodnie z przeznaczeniem.

Są to więc zbiory reguł optymalnego postępowania, bazowe elementy istotne dla poprawnej implementacji systemu HACCP, umożliwiających jednocześnie uporządkowanie wszystkich spraw związanych z utrzymaniem dobrego stanu higienicznego zakładu i przestrzeganiem podstawowych, uznanych zasad produkcji wyrobów żywnościowych , obejmujących wymagania co do:

  • rozwiązań budowlanych, technicznych, technologicznych,
  • wyposażenia zakładu maszyn, urządzeń),
  • praktyk operacyjnych i metod produkcji,

które są niezbędne do wyprodukowania żywności oczekiwanej przez konsumenta – zdrowotnie bezpiecznej, o pożądanych właściwościach sensorycznych oraz odżywczych.