Dobra Praktyka Higieniczna

Wraz z wstąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej, zmianie uległy liczne przepisy dotyczące sposobów przechowywania, obróbki oraz wszelkich innych czynności przeprowadzanych z produktami spożywczymi. Jedną ze zmian jest Dobra Praktyka Higieniczna w skrócie zwana również GHP co z języka angielskiego znaczy Good Hygiene Practice. Zasady te dotyczą wszystkich procedur oraz instrukcji znajdujących się w specjalnych Zakładowych Księgach Higieny. Obowiązek ich posiadania, nałożony jest na wszystkie zakłady mające styczność z produktami spożywczymi. Dobra Praktyka Spożywcza stanowi obowiązkowe narzędzie mające związek z utrzymaniem czystości, higieny oraz kontroli każdego zakładu tego rodzaju.

Wyjątkowo duże zakłady powinny posiadać nie jedną, lecz kilka Ksiąg Higieny, w przypadku mniejszych zakładów wystarczające jest posiadanie jednej księgi, w której umieszczone będą wszelkie dokumenty dotyczące higieny. Księgi tego rodzaju podlegają częstym uzupełnieniom dlatego też, bardzo ważne jest aby były one zaplanowane w logiczny i przejrzysty sposób. Nie możliwe jest zakupienie gotowej księgi tego rodzaju, na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek jej samodzielnego przygotowania i zaplanowania. Do tego celu najlepiej jest wykorzystać segregator, który łatwo jest uzupełnić o kolejne strony oraz zakładki w zależności od potrzeb. W księdze tego rodzaju nie może zabraknąć takich zakładek jak instrukcje i procedury zabiegów higienicznych. Powinny być w nich zawarte zasady mycia rąk, częstotliwość wykonywania dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń zakładowych oraz wiele innych typowych dla danego zakładu. W księgach tego rodzaju można także zamieścić informacje dotyczące szkoleń dla personelu  zakresu Dobrej Praktyki Spożywczej.

Wstęp do każdej księgi tego typu musi zawierać również szczegółowy opis zakładu. Przede wszystkim musza się znajdować w nim dane właściciela firmy, dokładny adres, ilość osób jakie zatrudniane są przez firmę a także dokonać podziału zatrudnionych na poszczególne działy takie jak produkcja, księgowość i inne. Warto przy okazji tworzenia podziału firmy na działy, dokonać również oznaczenia ich w zależności od tego jak ważne jest zachowanie higieny w poszczególnych miejscach. Tak wiec, najwyższy stopień dotyczyć będzie z pewnością hali produkcyjnej, z kolei najniższy dotyczyć będzie zapewne powierzchni biurowych.