Dobra Praktyka Higieniczne GHP

Dobra Praktyka Higieniczna (GHP) to higieniczne aspekty GMP, które dotyczą produkcji, obrotu żywnością w warunkach higienicznych i obejmuje następujące zagadnienia:

  • stan sanitarny, techniczny zakładu oraz jego otoczenia, z szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń produkcyjnych, magazynowych i socjalnych,
  • użytkowanie maszyn i urządzeń w kontakcie z żywnością w higieniczny sposób,
  • jakość wody stosowanej w zakładzie,
  • stan zdrowotny i higiena pracowników,
  • proces mycia i dezynfekcji,
  • kontrola obecności szkodników,
  • usuwanie odpadów i ścieków,
  • kwalifikacje zawodowe pracowników
  • prowadzenie dokumentacji w zakresie stosowania i przestrzegania higieny.

 Dobra Praktyka Produkcyjna i Dobra Praktyka Higieniczna stanowią warunki wstępne do wdrożenia systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznego Punktu Kontroli (Hazard Analysis and Crirical Control Point – HACCP).

System HACCP musi opierać się na dobrze przemyślanym i skutecznym bazowym programie sanitarnym. Taki program sanitarny tworzą plamy, programy i podstawowe zabiegi, które są udokumentowane w ramach GMP/GHP. Wykluczają one tzw. zagrożenia wielopunktowe.