Szkolenie GMP/GHP

Szkolenia pracowników produkcyjnych są niezwykle ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności. Podczas szkoleń, personel powinien być uświadamiany na temat Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) oraz wprowadzenia systemu HACCP. Wszyscy pracownicy, którzy biorą udział w produkcji żywności, powinni być nadzorowani, instruowani i szkoleni w zakresie przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa odpowiednio do wykonywanej pracy.

Szkolenia powinny być zorganizowane w grupach, w zależności od zajmowanych stanowisk i różnić się pod względem treści i zakresu. Kierownictwo i pracownicy średniego szczebla powinni otrzymać szkolenia o najszerszym zakresie, w tym aspekty kontroli krytycznych punktów kontrolnych, zapewnienia higieny i bezpieczeństwa produkcji oraz zasad wdrożonego systemu HACCP.

Podczas szkoleń należy uświadomić personelowi, czym jest HACCP i Dobra Praktyka Higieniczna, jakie jest znaczenie krytycznych punktów kontrolnych oraz jak ważne jest ich systematyczne monitorowanie i podejmowanie działań korygujących. Personel powinien być również wdrożony do stosowania Dobrej Praktyki Higienicznej, a zwłaszcza przestrzegania zasad higieny osobistej oraz higieny procesu produkcyjnego.

Kadra kierownicza powinna prowadzić systematyczną pracę, aby pracownicy mogli zmienić błędne nawyki i przyzwyczajenia. Szkolenia powinny obejmować również zagadnienia związane z higieną, w tym higieną rąk, higieną powierzchni roboczych, higieną pomieszczeń produkcyjnych, przechowywania produktów oraz czyszczeniem i dezynfekcją urządzeń i powierzchni. Wszyscy pracownicy powinni być świadomi wpływu ich działań na jakość i bezpieczeństwo żywności oraz zobowiązani do przestrzegania zasad GHP i HACCP.