Archiwa tagu: 1935/2004/WE

podstawa prawna haccp

Ustawą obowiązującą w chwili opracowania tej Księgi jest ustawa z dnia 25.08.2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225) wraz z późniejszymi zmianami – aktualny tekst ujednolicony(Dz.U. 2020 poz. 2021), która określa wymagania i procedury niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia zgodnie z przepisami Rozporządzenia nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z późn. zm., ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury bezpieczeństwa żywności.

Ustawa reguluje zagadnienia bezpieczeństwa żywności produkowanej i wprowadzanej do obrotu oraz bezpieczeństwa żywienia, umożliwiając właściwe stosowanie 25 rozporządzeń Wspólnoty Europejskiej, a w szczególności:

– nr 852/2004/WE z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie higieny środków spożywczych

– nr 882/2004/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt.

– nr 1935/2004/WE z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

– nr 1169/2011/WE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności

Ustawa wdraża dyrektywy Wspólnoty Europejskiej wraz z aktualnymi zmianami. Regulacje szczegółowe dyrektyw zostaną wdrożone w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy. Dotychczasowe rozporządzenia wykonawcze do uchylonej ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia zachowują moc do czasu wydania nowych rozporządzeń wykonawczych do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.