Archiwa tagu: Good Hygienic Practice

Dobra Praktyka Higieniczna i Produkcyjna GHP i GMP

Zasady GMP/GHP (Dobra Praktyka Produkcyjna/ Dobra Praktyka Higieniczna) są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności, której spożywamy. Kodeksy te opisują wytyczne dotyczące procesów produkcyjnych, sprzętu i infrastruktury, personelu oraz higieny, a także sposobów przetwarzania, przechowywania i dystrybucji żywności. Ich przestrzeganie pozwala na minimalizowanie ryzyka zanieczyszczenia i zepsucia produktów, a co za tym idzie, zapewnia zdrowie i dobre samopoczucie konsumentów.

Czytaj dalej

GHP – Good Hygienic Practice

GHP – Good Hygienic Practice

W świetle polskich przepisów prawnych od 1 maja 2004 r. wszystkie firmy (bez względu na ich wielkość) zajmujące się produkcją i wprowadzaniem do obrotu żywności, zobligowane są do rozpoczęcia procesu wdrażania zasad systemu HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point – Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontroli).

Podstawę do wdrażania systemu HACCP w każdej firmie stanowią Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP – Good Hygienic Practice), to znaczy działania, które muszą być podjęte i warunki higieniczne, które muszą być spełnione i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu żywnością, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.

Każde przedsiębiorstwo z branży spożywczej zobowiązane jest do opracowania i wdrożenia własnego zakładowego programu lub instrukcji Dobrej Praktyki Higienicznej. Program ten winien uwzględniać strukturę organizacyjną oraz specyfikę działalności danego zakładu. Wszystkie stosowane metody pracy oraz zalecenia dotyczące higieny powinny być opisane za pomocą odpowiednich procedur bądź instrukcji, które uwzględniają szczegółowe wymagania, jakie powinny być spełnione.

Dobra Praktyka Higieniczna ma na celu uporządkowanie wszelkich spraw związanych z aspektami dotyczącymi higieny w zakładach, toteż jej wymogi uznawane są często za swego rodzaju Program Stanowiący Warunki Wstępne i traktowane są jako „fundamenty” systemu HACCP.

Zaleca się, aby procedury i instrukcje dotyczące GHP były znane i przestrzegane przez wszystkich pracowników firmy. Szczególne znaczenie ma tu postawa kierownictwa; jego zaangażowanie winno być oficjalnie przedstawione całej załodze. Rola kierownictwa to przede wszystkim zmiana mentalności pracowników poprzez dawanie dobrego przykładu oraz stwarzanie warunków do podnoszenia wiedzy z zakresu praktycznej realizacji Zasad Dobrej Praktyki Higienicznej.

Czytaj dalej

Dobra Praktyka Higieniczna i Produkcyjna

Dobra Praktyka Higieniczna (ang. Good Hygienic Practice, GHP) to działania, które muszą być podjęte, i warunki higieniczne które muszą być spełnione  na wszystkich etapach produkcji i obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.

Dobra Praktyka Produkcyjna (ang. Good Manufacturing Practice, GMP) to działania, które muszą być podjęte, i warunki, które muszą być spełnione, aby produkcja żywności odbywała się w sposób zapewniający jej właściwość jakość zdrowotną, zgodnie z przeznaczeniem.

Są to więc zbiory reguł optymalnego postępowania, bazowe elementy istotne dla poprawnej implementacji systemu HACCP, umożliwiających jednocześnie uporządkowanie wszystkich spraw związanych z utrzymaniem dobrego stanu higienicznego zakładu i przestrzeganiem podstawowych, uznanych zasad produkcji wyrobów żywnościowych , obejmujących wymagania co do:

  • rozwiązań budowlanych, technicznych, technologicznych,
  • wyposażenia zakładu maszyn, urządzeń),
  • praktyk operacyjnych i metod produkcji,

które są niezbędne do wyprodukowania żywności oczekiwanej przez konsumenta – zdrowotnie bezpiecznej, o pożądanych właściwościach sensorycznych oraz odżywczych.