Co to jest HACCP?

HACCP to System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. Ma on na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności a jego wprowadzenie wynika z obowiązku zharmonizowania polskiego ustawodawstwa z unijnym.

HACCP jest nierozerwalnie związany z realizacją zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP), które stanowią warunki wstępne do jego wdrożenia – i tak naprawdę do ich wprowadzenia zobowiązane są nasze wszystkie bazy obozowe.

DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA TO DZIAŁANIA, KTÓRE MUSZĄ BYĆ PODJĘTE I WARUNKI HIGIENICZNE, KTÓRE MUSZĄ BYĆ SPEŁNIANE NA WSZYSTKICH ETAPACH PRODUKCJI
I OBROTU ZYWNOŚCIĄ, ABY ZAPEWNIC BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI.

DOBRA PRAKTYKA PRODUKCYJNA TO DZIAŁANIA, KTÓRE MUSZĄ BYĆ PODJĘTE I WARUNKI, KTÓRE MUSZĄ BYĆ SPEŁNIANE, ABY PRODUKCJA ŻYWNOŚCI ODBYWAŁA SIĘ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY JEJ WŁAŚCIWĄ JAKOŚĆ ZDROWOTNĄ, ZGODNIE Z JEJ PRZEZNACZENIEM.

Co to oznacza? Co to jest HACCP?

Każdy obóz/placówka jest zobowiązany do opracowania własnego programu lub instrukcji Dobrej Praktyki Higienicznej, które są podstawą wdrażania zasad HACCP. Określane są one często Programami Stanowiącymi Warunki Wstępne. Opracowane procedury i instrukcje powinny uwzględniać strukturę organizacyjną i specyfikę prowadzonej przez obóz/placówkę działalności. Poniżej zostały załączone przykładowe procedury i instrukcje związane z „pracą w kuchni” – nie oznacza to, że jest to zbiór zamknięty. Większość z nich pasuje do działalności tradycyjnego obozu, jednak powinny być one rozbudowane i dostosowane do potrzeb i możliwości konkretnego obozu. Procedury i instrukcje powinny być ściśle przestrzegane przez wszystkich pracowników.