GMP/GHP

Mycie i dezynfekcja

Celem procesów mycia jest usunięcie resztek żywności, kurzu i tłuszczu ze wszystkich powierzchni obszaru produkcyjnego. W celu zachowanie skuteczności tych procesów powinny być one zaplanowane. Plan powinien zawierać wykaz miejsc wraz z częstotliwością ich mycia i dezynfekcji,  stosowane środki chemiczne, metody oraz osoby odpowiedzialne za wykonanie. Szczególnej uwadze podlegają powierzchnie robocze, które powinny myć myte i dezynfekowane na bieżąco.

Postępowanie z odpadami

Odpady powstające podczas obróbki żywności powinny być składowane w zamykanych pojemnikach lub workach foliowych. Istotne jest regularne usuwanie odpadów z obszarów produkcyjnych. Składowanie odpadów winno odbywać się w wydzielonych pomieszczeniach (strefach) ściśle odizolowanych od miejsc przygotowywania żywności. Pojemniki na odpady powinny być regularnie opróżniane i myte. Podczas składowania odpadów należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie ich przed dostępem owadów i gryzoni.

Ochrona przed szkodnikami

Zapewnienie skutecznej ochrony przed szkodnikami wymaga dokonywania regularnych obserwacji stanu pomieszczeń i składowanej żywności. Należy usuwać wszelką żywność wykazującą ślady obecności i żerowania szkodników. W pomieszczeniach kuchennych i otoczeniu zakładu zaleca się instalowanie systemów monitorowania obecności owadów biegających i gryzoni. W warunkach polowych najistotniejszą kwestia jest składowanie żywności w szczelnie zamykanych pojemnikach oraz bieżące usuwanie odpadów żywnościowych mogących sprzyjać zwabianiu szkodników do miejsc przygotowywania żywności.

Podawanie żywności do spożycia

Podstawowe zady bezpiecznego serwowania żywności są następujące:

  • Żywność wysokiego ryzyka powinna być utrzymywana w temperaturze poniżej 5°C lub powyżej 63°C
  • Przetrzymywanie żywności chłodzonej w temperaturze otoczenia nie powinno przekraczać 1,5 godziny
  • Podczas odgrzewania żywność powinna osiągnąć minimum 70°C
  • W przypadku braku możliwości składowania żywności w warunkach chłodniczych należy zapewnić jej dostawy bezposre3dnio przed spożyciem
  • Przed konsumpcja żywność powinna być zabezpieczona przed wpływem otoczenia poprzez jej przykrywanie (np. za pomocą folii aluminiowej)
  • Pole tekstowe:  Należy zapewnić odpowiednie sztućce do nakładania żywności w celu eliminacji bezpośredniego kontaktu konsumentów  z żywnością